استعاره

بابل شهرى باستانى در بين النهرين، محل به آتش افكندن ابراهيم عليه السلام است. اين واژه در عبرى «بابل» يا «باول»، در يونانى «بابيلون» و در اصل" Bab/- illu" و پيش‏تر" Bab/- illim" به معناى دروازه خدا بوده است. «1» ويرانه‏ هاى شهر بابل هم اكنون بر كرانه رود فرات، نزديك حله كنونى و 88 كيلومترى جنوب بغداد قرار دارد. «2» منطقه تمدنى بابل نيز در جنوب بين النهرين از بغداد تا خليج فارس امتداد داشته «3» و همواره ميدان نزاع سومريان و اكديان (ساميها) و بعدها آشوريان و بابليان بوده است.«4»
در زبان عربى مانند هر زبان ديگرى، گاه مطلب به صورت تشبيه و تمثيل گفته مى‏ شود تا شنونده يا خواننده فكر خود را به كار اندازد و مطلب مورد نظر را بهتر و عميق‏تر دريافت كند. اين گونه سخن گفتن، از فصاحت و بلاغت و توانايى گوينده در كاربرد واژه‏ ها و تعبيرات مناسب ناشى مى‏ شود. يكى از گونه‏ هاى اين موضوع «استعاره» است كه در علم معانى و بيان بحث هاى مفصلى دارد و در شمار بسيارى از آيات قرآن كريم به كار رفته است.