وحی

وحی در واقع نوعی برقراری رابطه میان ملاء اعلی و ماده سفلی است و از همین رو این پرسش مطرح شده است كه چگونه این رابطه برقرار می شود، در حالی كه سنخیت (همتایی و تناسب) بین رابط و مربوط شرط است؟ به علاوه صعود و نزول و مقابله مستلزم تحیز (جهت داشتن) است، حال آن كه جهان ورای ماده دارای تجرد محض (عاری از صفات جسمانی) است.
بحث درباره وحی، از این جهت حایز اهمیت است كه پایه شناخت كلام خدابه شمار می رود قرآن كه بیان گر سخن حق تعالی و حامل پیام آسمانی است، به وسیله وحی نازل شده است وحی همان سروش غیبی است كه از جانب ملكوت اعلی به جهان ماده فرود آمده است . «و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الا مین علی قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین»(1) (1). شعراء26: 195 191.
وحى و تجربه دینى یکى از موضوعاتى که در دین شناسى شایسته تحقیق وبررسى است مسئله وحى و تجربه دینى و بیان تفاوت آن دو است. از این رو در این مقاله این مسئله مورد مطالعه و کاوش قرار مى گیرد. براى تبیین این موضوع در آغاز معناى وحى و حقیقت آن و سپس تجربه دینى و اقسام آن و معناى دین بررسى مى شود و پس از آن تفاوت آن دو نگاشته مى گردد.