مباحثی از تفسیر المیزان

چكيده خداوند متعال در قرآن كريم براى القاى پيام ها و مقاصد الهى، آيات خود را بر اساس روش‏ها و قالب هاى گوناگونى نازل كرده است. براى مثال، اخلاق انبيا را به عنوان الگويى براى مخاطبان، تبيين می كند يا به اخبار و سرگذشت اقوام و ملل گذشته می پردازد. همچنين برخى از محاورات انبيا با سلاطين و حاكمان ستمگر را بيان می كند. يكى از قالب هايى كه بدين منظور، مكرّر در قرآن به كار رفته، قالب «قصّه» است. بخش قابل توجهى از آيات قرآن را قصص قرآنى به خود اختصاص داده است.
چكيده هدف از اين نوشتار تحليل و بررسي ديدگاه و ادلّه علّامه طباطبائي در باب مصونيت قرآن از تحريف است. به عقيده صاحب تفسير الميزان، در قرآن هيچ تحريفي كه به اعجاز، هدايت بودن و عام‌ترين وصف آن ـ يعني «ذكر بودن» ـ لطمه‌اي بزند و تغييري در معناي آن ايجاد كند، صورت نگرفته است. علّامه در اين‌باره، به دلايل قرآني و روايي متعددي تمسّك نموده است.