آدم(علیه السلام)

چکیده: حوا به عنوان مادر بشریت و به عنوان اولین مخلوق زن از منظر قرآن جایگاه والایی دارد به گونه ای که چون پیامبر زمان خود در مقام خطاب الهی قرار گرفته است. برخلاف تحریفات وارده بر کتب عهدین که همراه با داستان سرایی حوا را محل حلول شیطان و یا عامل فریب آدم (ع) معرفی می کنند، قرآن برای او شان و منزلت والایی قرار می دهد. حوا زنی است مومن و معتقد به پیامبر زمان خود، دارای منزلتی والا و مایه ی آرامش همسر است.