اسماء و صفات الهی

قرآن كريم براهين و استدلالات متعددى بر وحدانيت‏ خداوند اقامه نموده است. در آيه شريفه 17 سوره انعام از طريق اثبات صفات قاهريت و مالكيت ‏خداوند بر توحيد استدلال شده است، كه تفسير اين آيه به قلم مفسر كبير قرآن حضرت علامه طباطبايى (رحمة الله علیه) تقديم مى‏ گردد.
اسماء جمع اسم از ماده­ "سُمُوّ" به معنی بلندی است؛ هرچند عده ­ای گفته ­اند از ماده­ "وَسَم" به معنی علامت است.1 اسم یعنی چیزی که با آن شئ شناخته می­شود؛2 یعنی چیزی که ذات یا صفت  شئ را نشان ­دهد.3 1. [1]. فيومى، احمد بن محمد؛ مصباح المنیر، قم، دارالهجرت، 1414ق، چاپ دوم، ص290. 2. [2]. بدیع یعقوب، امیل؛ موسوعة علوم اللغة العربیة، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1427ق، چاپ اول، ج2، ص73 و راغب اصفهانى، حسين بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دارالعلم الدارالشامية، 1412ق، ص428. 3. [3]. مصطفوی، حسن؛ التحقيق في كلمات القرآن الكريم‏، تهران‏، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1375ش، چاپ اول، ج5، ص225.
در آیات قرآن مجید و روایات اسلامی تعبیری به عنوان «اسماء حسنی» (نام های نیك خداوند) دیده می شود كه در قرآن به صورت سر بسته، و در اخبار به طور مشروح آمده است، این اسماء همگی بیانگر صفات او است، و با توجه به این كه همه نام ها و صفات او نیك است انتخاب این عنوان بیانگر این حقیقت است كه این دسته از نام ها دارای اهمیت ویژه ای است.
یکی از راه های شناخت خداوند، نگرش از منظر صفات الهی است؛ ولی در این راه باید با دقت گام برداریم، تا از خطر تشبیه و تنقیص در امان بمانیم. خدای سبحان در آیه 180 سوره اعراف، صفات و اسمای حسنی را برای خود ثابت می کند و مردم را برای خواندن آن ها دعوت می نماید و می گوید: « و لله الاسماء الحسنی فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه»؛ و برای خداوند نام های نیکی است. خدا را با آن نام ها بخوانید و کسانی را که اسمای خدا را تحریف می سازند، رها سازید.