دکتر جعفر نكونام

مشخصات فردي: 

جعفر نكونام ؛  تاريخ تولد: 1343؛ محل تولد: گلپايگان

 

تحصيلات: 

دكتراي علوم قرآن و حديث/دانشگاه تربيت مدرس تهران

 

اساتيد:

1. خزعلي 2. شيرازي
 

كتابها : 

1. مصحف امام علي عليه السلام؛ 1378
2. چكيده پايان نامه‏ هاي قرآني ؛1378, 1379, 1380
3. درآمدي بر تاريخ گذاري قرآن ؛1380
4. روش تحقيق كتاب خانه‌اي؛ 1379
5. مصحف امام علي عليه السلام، ويرايش دوم؛ چاپ نشده
6. درآمدي بر مقررات قرآن ؛چاپ نشده
7. زبان قرآن ؛چاپ نشده
8. تاريخ علوم قرآن ؛چاپ نشده

 

مقالات: 

1. ترجمه قرآن چگونه؛1374؛صحيفه مبين (1)
2. بررسي چند شبهه درباره زبان قرآن؛1377؛مدرس (9)
3. عرفي بودن زبان قرآن، ابهامات و كارآيي ها؛1377؛معرفت (24)
4. تحليل ظاهر و باطن قرآن؛1378؛صحيفه مبين (1) دوره دوم
5. گزارش و نقد نرم ‏افزار قرآني؛1378؛صحيفه مبين (1)
6. روش تفسير ظاهر قرآن؛1378؛صحيفه مبين (2)
7. عرفي بودن زبان قرآن؛1378؛صحيفه مبين( 3)
8. زمان‏شناسي سوره حمد؛1379؛صحيفه مبين(7)
9. بررسي جديدترين نظريه درباره ترتيب آيات؛1378؛پژوهش‏هاي علوم اسلامي (1)
10. زبان قرآن، گفتاري يا نوشتاري؛1379؛پژوهش‏هاي علوم اسلامي (3)
11. پاسخ نقدي بر مقاله زبان قرآن (نوشتاري يا گفتاري)؛1379؛پژوهش‏هاي فلسفي كلامي (6, 5)
12. نقدي بر كتاب مصحف امام علي عليه السلام آقاي ايازي؛1379؛صحيفه مبين (8)

 

فعاليت هاي آموزشي: 

1. تدريس روشهاي تفسيري/ دانشگاه قم؛1374
2. تدريس مفردات قرآن (1) و (2)/ دانشگاه قم و دانشگاه آزاد اراك؛1378 و 1379
3. تدريس علوم قرآن (1) و (2)/ دانشگاه اراك؛1375
4. تدريس تاريخ قرآن/ دانشگاه اراك؛1379

 

فعاليت هاي اجرايي: 

1. سردبير صحيفه مبين/ مركز قرآن و عترت دانشگاه آزاد اراك؛1376تا 1380
2. راهنماي و مشاور پايان نامه‏ ها/ دانشگاه قم، اراك و اصول الدين قم؛1374

 

پست الكترونيكي: 

J-nekonam@Qom.ac.ir
 

منابع: 

مرکز فرهنگ و معارف قرآن

آخرین ویرایش مشخصات نویسنده

در لینک ذیل آخرین ویرایش از مشخصات نامبرده وجود دارد.ـ
http://nekoonam.parsiblog.com/Posts/106