دکتر شادی نفیسی

مشخصات فردي:

  شادي نفيسي ؛  تاريخ تولد: 1344 ؛ محل تولد: تهران
 

تحصيلات: 

دكتراي علوم قرآن و حديث؛ دانشكده تربيت مدرس دانشگاه تهران
 

اساتيد:

1. سيد محمد باقر حجتي
2. علي اكبر غفاري
3. محمد علي مهدوي راد
4. استاد بهبودي
 

كتابها: 

عقلگرايي‌ در تفاسير قرن چهاردهم ؛1379

 

مقالات: 

1. عقل و علم در تفسير الجواهر؛بينات (6)؛1374
2. عقل و علم در بيان مفسر الميزان؛بينات (14)؛1376
3. قصه‏ هاي قرآن در بيان مفسر الميزان؛بينات (17)؛1377
4. سبك عباسيان در كتابت قرآن؛آيينه پژوهش (59)؛1379
5. تفسير علمي؛ بايدها و نبايدها؛آيينه پژوهش (72 ،71)؛1380

 

فعاليت هاي آموزشي:

1. تدريس تفسير/ دانشگاه الزهراء تهران؛
2. تدريس تفسير ترتيبي/ دانشكده علوم حديث؛1380
3. تدريس تفسير موضوعي/ دانشكده علوم حديث؛1380

 

فعاليت هاي اجرايي:

عضو هيئت علمي/ دانشكده علوم حديث؛1380

 

پست الكترونيكي:

  Naficy.z@yahoo.com