کتابخانه تخصصی علوم قرآنی و حدیث

در پی منویات مقام معظم رهبری مبنی براهتمام به قرآن و معارف قرآنی، رویکرد جدید سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، تشکیل کتابخانه های تخصصی به ویژه درحوزه علوم اسلامی می باشد وبا این هدف کتابخانه تخصصی علوم قرآنی و حدیث درفروردین سال 1389 افتتاح گردید.