مجله مطالعات قرآن و حدیث

مجله مطالعات قرآن و حدیث

مهم‌‌ترین رسالت دانشگاه امام صادق(علیه السلام) آموزش و تبلیغ اسلام است. بهترین راهکار برای تبلیغ اسلام، طرح پرسش‌‌ها و نیازمندی‌‌های عصر امروز در برابر قرآن و استنطاق آن است. در همین راستا هدف از انتشار مجله «مطالعات قرآن و حدیث» پاسخ‌‌گویی به این نیاز می باشد.

برخی از اولویت‌‌های پژوهشی دانشگاه امام صادق(علیه السلام) در زمینۀ علوم قرآنی و حدیث :
1- مطالعه و بررسی در مورد موضوعات میان‌‌رشته‌‌ای علوم اسلامی، علوم اجتماعی و انسانی؛
2- نقد مبانی، جهت‌‌گیری‌‌ها و یافته‌‌های علوم متعارف بر اساس اصول و معارف اسلامی؛
3- گسترش مرزهای علوم اسلامی با بهره‌‌گیری از امکاناتی که علوم متعارف فراهم می‌‌کند.

 

صاحب امتیاز: 
دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
مدیر مسئول: 
دکتر رضا محمد زاده
سردبیر: 
دکتر مهدی ایزدی
دوره انتشار: 
دو فصلنامه
سال انتشار: 
1386