ترجمه فارسى دو نمونه از معربات فارسى قرآن كریم «ابریق» و «استبرق»