برگزیدگى قوم بنى اسرائیل از منظر كتاب اشعیاى نبى و قرآن كریم