معنا و مفهوم مرگ آگاهى و آثار آن از دیدگاه امام على(علیه السلام)