آداب احسان و نیکی در قرآن؛ سوره لقمان ، آیات 3 الی 5