موسسه قرآنی آل محمد(ص)سپاهان

اعضای هیئت مدیره: 

حسن کاغذگران

شماره موبایل: 
913319603
آدرس: 

اصفهان- خیابان سروش- کوی مهدیه- مسجد زین العابدین