موسسه قرآنی مرضیه فاطمه االزهرا(س)

اعضای هیئت مدیره: 

فاطمه گلشیرازی

شماره موبایل: 
913369471
آدرس: 

اصفهان- خیابان مدرس- خیابان مولوی- بهزاد