پایگاه حوزه

پایگاه حوزه
معرفی: 

معرفي اجمالي پايگاه :

پايگاه حوزه نت شامل بخش هاي متنوع اي است که صفات شخصي محققان ، دانشنامه ، حديث و دانشنامه جديد با مباحثي در علوم عقايد و بخش هاي متنوع ديگري است.

مرکز پشتيباني کننده: مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي

محتواي قرآني پايگاه : بخش قرآني پايگاه شامل علوم قرآني ، دايره المعارف قرآني ، تفاسير ، مقالات قرآني ، قرآن و هنر و مانند آن است.