پایگاه پارس قرآن

پایگاه پارس قرآن
معرفی: 

پايگاه پارس قرآن، پايگاه تخصصي قرآن است که به موضوعات و مباحث قرآني اختصاص يافته است .

محتواي قرآني پايگاه : پايگاه تخصصي قرآن شامل چند ترجمه قرآن ، مقالات قرآني ، موضوعات قرآني ، نرم افزارهاي قرآني است.