دکتر علی نصيری

مشخصات فردي:

علي نصيري ؛  تاريخ تولد: 1344 ؛ محل تولد: رشت

 

تحصيلات: 

خارج فقه/ مشهد، قم
دكتراي علوم قرآن و حديث/ دانشگاه تهران دانشكده الهيات

 

اساتيد:

1. رضازاده 2. مرتضوي 3. محمد هادي معرفت 4. سيد جعفر سبحاني
5. سيد محمد باقر حجتي 6. آيت الله ابوالفضل ميرمحمدي

 

كتابها:

1. مصونيت قرآن از تحريف ؛ چاپ نشده
2. مكتب تفسيري صدر المتألهين ؛ چاپ نشده

 

مقالات:

1. تأويل از نگاه تحقيق (4 قسمت)؛1377, 1378؛بينات
2. زبان قرآن؛1376؛كنگره ملا صدرا
3. مرز تحدي؛1375؛انديشه حوزه
4. قرائات قرآن از نگاهي ديگر؛1379؛بينات
5. تجلي قرآن در نهج البلاغه؛1379؛بينات
6. جستاري در قرآن پژوهي از نگاه امام خميني؛1379؛بينات
7. نقد نظريه نسخ از نگاه آيت الله خويي (ره)؛1380؛بينات
8. رابطه متقابل كتاب و سنت؛1379؛علوم حديث
9. علامه مجلسي و تعامل با روايات تفسيري؛1380؛علوم حديث

 

فعاليت هاي آموزشي:

1. تدريس علوم قرآن و تفسير/ دانشگاه علوم رضوي مشهد؛1370, 1374
2. تدريس تفسير تخصصي حوزه/ قم؛1381, ادامه دارد
3. تدريس تفسير تخصصي حوزه/ مركز جهاني علوم حديث؛1378, ادامه دارد

 

پست الكترونيكي:

Alinasirigilani11@yahoo.com