دکتر فتح الله نجارزادگان

مشخصات فردي:

فتح الله نجارزادگان ؛  تاريخ تولد: 1337؛ محل تولد: اصفهان

 

تحصيلات: 

خارج فقه و اصول؛ قم
دكتراي علوم قرآن و حديث؛ دانشگاه تهران

 

اساتيد:

1. محمد هادي معرفت
2. عبد الله جوادي آملي
3. هاشمي شاهرودي
4. محمد تقي مصباح يزدي

 

كتابها: 

1. سلامه القرآن من التحريف وتفنيد الافتراءات علي الشيعه الاماميه؛ 1378
2. جنگ بي پايان؛ تحليلي از ارزيابي انسان با شيطان ؛1381
3. بررسي مقارنه‏ اي مباني و مصاديق تفسير فريقين ؛
4. سلامت قرآن از تحريف و بررسي نقد ترديدها و افتراها ؛
5. سه پيراهن در سه نقش؛ نيم نگاهي ديگر به زندگي يوسف؛
6. گامي در شناخت قرآن و راه برد به ساحت مقدس آن ؛
7. نامه اخلاق و مكارم خوبان ؛

 

مقالات:

1. استنباطهاي نظري از قرآن و آسيب‏هاي مضبوط؛1377؛مجله معرفت
2. بازسازي اسانيد شأن نزول آيات ولايت؛1381؛مركز جهاني
3. بررسي اسانيد مصحف علي عليه السلام در مقايسه فريقين؛1379؛مقالات و بررسيها؛ دانشكده الهيات تهران
4. سلامت قرآن از تحريف و نقد ترديدها؛1379؛قرآن در آينه پژوهش
5. دشمن فراموش شده؛1380, 1378؛فرهنگ جهاد
6. جمال محمد در قرآن؛1376؛دانشگاه علوم پزشكي تهران
7. در محضر انبياء؛ نگاهي به زندگي يوسف عليه السلام؛1378؛فرهنگ جهاد
8. بررسي سوره ولايت، اسانيد، مضامين و نورين؛چاپ نشده

 

فعاليت هاي آموزشي:

1. تدريس علوم قرآني (سلامت قرآن از تحريف)/ دانشكده اصول دين، مؤسسه امام خميني (ره)؛1379 تا 1380
2. تدريس علوم قرآني (محكم و متشابه)/ مركز تربيت محقق؛1378, 1379
3. تدريس علوم قرآني (وحي و حجيت قرآن)/ دانشكده اصول دين؛1380 تا 1381
4. تدريس علوم قرآني (منبع‏شناسي)/ مدرسه علميه امام خميني (ره)؛1379 تا 1380
5. تدريس تفسير مقارنه‏ اي فريقين/ مدرسه علميه امام خميني (ره)؛1375 تا 1380

 

فعاليت هاي اجرايي:

مسئول گروه علوم قرآن؛ پژوهشكده حوزه و دانشگاه؛1379 تا 1380