مجله علوم قرآن و حديث (مطالعات اسلامي)

مجله علوم قرآن و حديث (مطالعات اسلامي)

این نشریه در گذشته با عنوان نشریه الهيات و معارف اسلامي (مطالعات اسلامي ) منتشر می شده است، که پس از آن با 3 عنوان نشریه علوم قرآن و حديث ، فقه و اصول و فلسفه و كلام منتشرمی شود.

 

 

صاحب امتیاز: 
دانشگاه فردوسي مشهد
مدیر مسئول: 
دكتر سيد كاظم طباطبايي
سردبیر: 
دكتر سيد كاظم طباطبايي
دوره انتشار: 
دو فصلنامه
سال انتشار: 
1387
شماره تلفن: 
8834909 (0511)

آدرس :  مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشكده الهيات شهيد مطهري، كدپستي: 9177948955