موسسه قرآنی کوثر جرقویه

اعضای هیئت مدیره: 

جمیله عرب جعفری

شماره موبایل: 
913914063
آدرس: 

اصفهان - جرقویه سفلی- شهرک شهید بهشتی- کوچه مهر