سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان كشور

سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان كشور
معرفی: 

تاسيس "سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان كشور" گامي است در جهت ساز ماندهي كليه برنامه ها و فعاليتهاي قرآني به منظور پاسخگويي به نياز هاي ديني جوانان و دانشجويان و دانشگاهيان.
سازمان فعاليتهاي قراني دانشگاهیان كشور تشكيلاتي است وابسته به معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي كه متناسب با نيازهاي جوانان به تدوين طرحها و اجراي برنامه هاي ويژه دانشجويان ودانشگاهيان به موضوع "قرآن و فرهنگ قرآني" مي پردازد .