پایگاه تنزیل

پایگاه تنزیل
معرفی: 

تنزیل یک پروژه‌ی بین‌المللی قرآنی است که با هدف فراهم‌ سازی نسخه‌ای دقیق از قرآن کریم ایجاد گردیده است.