پایگاه خبر گزاری بین المللی قرآن

پایگاه خبر گزاری بین المللی قرآن
معرفی: 

پایگاه خبر گزاری بین المللی قرآن(Iqna) در صدد ارائه مهمترین خبرهی مربوط به قرآن کریم می باشد.