پژوهشکده اعجاز قرآن

پژوهشکده اعجاز قرآن
معرفی: 

انجمن علمی «اعجاز قرآن» پیرامون مباحث مختلف در موضوع اعجاز قرآن شکل گرفته است.