آخرت شناسی

 چكيده دو واژه كه درباره آن ها در قرآن و سنت پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) و پيشوايان معصوم(عليهم السلام) بسيار سخن به ميان آمده، واژه هاى دنيا و آخرت است. در آيات و روايات از يك سو، به شدّت از دنيا مذمّت شده است. از سوى ديگر، خداوند براى مظاهر دنيا مانند زمين و آسمان، شب و روز، خورشيد و مانند اين ها تا آن جا ارزش قايل شده است كه در آيات مختلف به آن ها سوگند ياد كرده است. در ميان دانشمندان نيز درباره دنياى مذموم آرا و تفاسير گوناگونى وجود دارد.
آيا انسان به جز زندگى مادى دنيوى، زندگى ديگرى دارد؟ آيا غير از عالم دنيا، عالم يا عوالم ديگرى به نام جهان يا جهان هاى ‏پس از مرگ وجود دارد؟ آيا انسان موجودى تك‏ ساحتى و يك ‏بعدى است‏ كه بر اين كره خاكى همچون گياهى مى ‏رويد و مى‏ خشكد و مى‏ پوسد وچيزى جز همين بدن مادى نيست؟
چکیده: در مقاله سعى كرده ايم اعتقاد به معاد را در عصر جاهليت بررسى، و با آوردن شواهد تاريخى، قرآنى و ادبى (اشعار جاهلى) ثابت كنيم كه آموزه "معاد" و زنده شدن پس از مرگ در ذهن بيشتر مردم عصر جاهليت وجود نداشت، گرچه برخى از آنان به اين آموزه معتقد بودند.
چكيده  بي ترديد، مسأله حيات پس از مرگ، يكي از دغدغه هاي اصيل و ديرين بشري است كه عمري به درازاي عمر بشر دارد؛ چه، هر انساني به تجربه دريافته كه مرگ واقعيّتي است كه گريز و گزيري از آن نيست، و به ناچار بايد آن را پذيرفت و با آن كنار آمد. از اين رو، اين مسأله از دير باز يكي از دل مشغولي هاي عموم انسان ها، خاصّه متفكّران، بوده است.