حوزه های اخلاقی

مكاتب اخلاقى هريك براساس مبانى انسان شناختى و جامعه شناختى خويش, قلمرو ويژه اى را براى حوزه احكام اخلاقى ترسيم كردند ومحدوديتها يا توسعه آن را يادآور شده اند. گروهى ازيك سو برخى انديشه هاى مابعد الطبيعى, علوم طبيعى, روان شناسى ومباحث جامعه شناختى را درحوزه مباحث اخلاقى داخلى مى بينند, ولى از سوى ديگر معتقد هستند كه قلمرو اخلاق, محدود به امورى است كه به نوعى در مسير انزوا و خلوت روحى و دورى از اجتماع و بى توجهى نسبت به لذات وآلام دنيوى قرار گيرد. بررسى آرا و نظرات رواقيون اين نظريه را در ذهن ترسيم مى كند.