شجاعت

شجاعت فضيلتي مهم است، به گونه اي كه قرآن شريف آن را اساس حكومت الهي دانسته و آن را مورد محبت و عنايت خاص قرار داده است: «... ان الله اصطفه عليكم و زاده بسطه في العلم و الجسم...»1.(... به درستي كه خدا او را بر شما برگزيد و در دانش و توانايي او را فزوني بخشيد... ). 1. البقره، 247.